”Stadsfullmäktige i Göteborg hafva hos k. m:t anhållit om tillstånd att upptaga ett amorteringslån till nominellt kapitalbelopp af högst 7,500,000 kronor till betäckande af stadens sväfvande skuld äfvensom andra utgifter, såsom anläggning at elektriska spårvägar, uppförande af ett nytt tidsenligt slakthus, bidrag till kostnader för en centralbangård i Göte­borg m.m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slakthuset år 1905, en av de investeringar som staden behövde låna till 1899.