”Göteborgs Hyresgästförening hade i går middag ett af ett 100-tal personer besökt konstituerande samman­träde i Exercishuset. Under diskussionen framhölls att stegringen drabbade hufvudsakligast arbetarne, i det att det vore enrumslägenheterna, som sprungit allra högst upp i pris, medan däremot de stora lägenheternas hyror knappast höjts. Anledningen vore visserligen delvis de höjda räntorna men till en stor del “profithunger“ hos hyresvärdarna. Det för­ordades att arbetarne här i Göteborg liksom i flere andra städer genom större eller mindre kontanta sammanskott måtte söka få till stånd egna hus. Härigenom skulle också arbetarne till en viss grad kunna utöfva påtryckning i syfte att ar­betarebostäderna blefve bättre och sän­dare än nu vore fallet.

De fleste af de närvarande ingingo i den nybildade föreningen, hvars stadgar m. m. skola närmare dryftas på ett kom­mande möte.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden: Exercishuset, år 1900. Södra fasaden, västra gaveln.