Göta Coldinu-orden företog i går, ordens högtidsdag, med ångaren’ “Göta“ sedvanlig segling, därvid land­stigning egde rum å Stockholmen, strax utanför Elfsborgsfjorden. Man hade för afsikt att här ersätta ett år 1824 ned­satt ordenstecken, som genom åverkan sköflats. Innan de härmed förenade ceremonier företogos erinrade ordens styrande recor, kamreraren Hugo Bernström, om brödralagets besök å holmen samma dag för 75 år sedan under dåvarande St. R—r, framl. kommerserådet m. m. Olof Wijk. De ordensbröder, som då omgifvit klippan, hade alla sofvit hän, och deras efterföljare ville med sin hand­ling i dag äfven hafva förbundit den kärleksfulla vården om de gamles minne. Det stämningsfulla talet illustrerades med uppläsandet af protokollet från år 1824, fördt af konsuln och rådmannen Carl H. Carlsson.

Sedan det nyuppresta tecknet invigts, saluterats och hyllats, embarkerade sällskapet ånyo, och efter en tur till hafs sattes kurs på Styrsö Hafsbad, där gemensam supé intogs. Af St. R—r utbringades härunder hyllningsskålar för ordens höge skyddsherre h. m:t konun­gen, för dess högste styresman öfverceremonimästaren frih. Carl Carlson Bon­de, för Arla och Kronans Coldinusamhällen m. m.

Styrsö restaurant var smyckad med ordensflaggor samt upplyst med kulörta lyktor och acetylengasljus. En rikhal­tig. väl serverad gemensam supé intogs, hvarefter följde ett angenämt samqväm, med musik och sång. Ordensbröderna återvände till staden vid midnatt.

Fartyget var som vanligt rikt flaggsmyckadt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 augusti 1899)

Läs mer om detta ordenssällskap på exempelvis Wikipedia.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Coldinu-orden Gbg, Konungaparets silverbröllop. År 1882.