1800-talets Göteborg

Minska dryckenskapen i Göteborg

”Såsom botemedel mot dryckenskapen föreslår Göteborgs skolförening:

  • att antalet af utskänkningsställen småningom minskas i likhet med hvad som skedde här vid början af göteborgssystemets tillämpande;
  • att utskänkningsställen ej förläggas vid sådana platser, där arbetare samlas i tätare kretsar, ej heller i granskapet af undervisningsanstalter; samt
  • att krogbesökare efterhållas, så att de t. ex. ej tillåtas att flockvis uppehålla sig utanför utskänkningeställena.

Beträdande utskänkning af öl och vin påpekas :

  • att dylik utskänkning måtte förbjudas under sön- och helgdagar utom vid måltiderna;
  • att sådan förordning måtte utlärdas, hvilken kunde sätta en verksam gräns för det o log, som bedrifvee å de ölkrogar, som ha s. k. maträttigbeter;
  • att ölutskänkningsställena måtte stängas på samma tider som bolagsvärdshusen, så att dessas kunder icke få tillfälle att gå ifrån de senare till de förra; samt
  • att det alltför stora antalet ölutskänkningsställen år efter år måtte minskas i syn­nerhet i vissa stadsdelar, där de förekomma ganska tätt intill hvarandra.

För öfrigt framhålles att handeln med vin ocb öl måtte skiljas från annan handel; att. försäljningen af öl måtte ställas lika med försäljning af spritdrycker, så att ett bolag omhändertoge den, och att vinsten äfven måtte afsättas till välgörande ändamål; att vin och öl ej må säljas till icke konfirmerad ungdom, samt att ölet måtte beläggas med skatt i likhet med brännvinet.

Bland öfriga åtgärder påpekas att arbetarebostadsfrågan. egna-hemsfrågan, skolkoksverksamheten och upplysningsarbetet måtte mera främjas, samt att större intresse från det allmännas sida kunde egnas nykterhetsverksamheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiörbild från ”Krog” med okänd adress. Av takvalv och fönsternischer att döma kan det ev vara en utskänkningslokal innanför vallgraven. Tidpunkt, 1880- eller 1890-talet.