1800-talets Göteborg

“Prippska boykotten“

”Misshälligheterna vid Prippska bryggeriet hafva nu häfts och det gamla goda förhållandet mellan arbetsgifvare och ar­betare har åter inträdt. Arbetarne hafva förklarat sig nöjda med den af bolaget garanterade löneförhöjningen och hafva af fackutskottet begärt boykottens häfvande. Denna begäran har fackutskottet besvarat med nej.

En arbetaredeputation från Prippska bryggeriet har i dag anhållit om infö­rande af följande skrifvelse, hvilken ju till allo visar att arbetarne sjelfva äro belåtna med sin ställning:

Hr Redaktör!

Undertecknade anhålla om införandet i Eder tidning af följande:

Vi arbetare hos Aktiebolaget J. A. Pripp & Son ha förklarat oss fullt belåtna med vår garanterade löneförhöjning och få på samma gång framhålla att ett godt förhållande alltid varit rådande emellan oss och våra arbetsgifvare och att vi äro mycket tacksamma för de stora donationer och gåfvor, som ha kommit oss till del. Vi få äfven på samma gång upp­lysa allmänheten om att vi hos Fackutskottet begärt upphörande af den boykott, som nämnda utskott har förklarat mot bolagets fabrikat, hvilken begäran besvarats med nej. Och får allmänheten sjelf döma häri då vi samtlige ar­betare förklarat och förklara oss fullt belåtna med våra förhållanden.

Göteborg den 8 sept. 1899.

Samtlige arbetare hos Aktiebolaget
J. A. Pripp & Son.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Pripps Bryggeri AB på Stampgatan i augusti 1913.