Hösten 1899 rapporterades det kring importen av lok från Amerika. Det var mycket kritik i tidningarna mot lokomotiven som ansågs ha brister av olika slag. Men efter en tids arbete med att montera de nya maskinerna kunde följande rapporteras.

”Det sista af de tio amerikanska godstågslokomotiv, som blifvit uppsatta vid härvarande järnvägsverkstad, profkördes i går e. m. och kommer omedelbart att tagas i anspråk för trafiken.

I gårdagens nummer af Östg. Corr. på­stås att de härstädes uppsatta lokomotiven ej skulle kunna användas för några ansträngande turer. Detta påstående är dock alldeles gripet ur luften. Tvärtom äro samt­liga maskinerna i full verksamhet samt äro användbara och användas äfven dagligen för såväl gods- som snabbgående persontåg, hvlket är en stor fördel, då det fortfarande råder brist på lokomotiv.

En af arbetarne meddelade att enligt hans åsikt blifvande reparationer af de amerikanska lokomotiven komma att ställa sig myc­ket besvärliga på grund af den komplice­rade och för våra verkstäder ovanliga kon­struktionen på en mängd maskindelar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: SJ Ta 783 på vändskiva.
På grund av den stora efterfrågan på lok i slutet av 1800-talet så var både inhemska och europeiska loktillverkare tidvist överbelastade. SJ importerade därför 1899 ett antal ånglok från USA, däribland SJ Ta 783. Som synes på bilden så var loket ursprungligen utrustat med en amerikansk wagon-top ångpanna, men denna byttes ut till en cylindrisk modell under 1920-talet.