1800-talets Göteborg

Menskligt elände

”I går e. m. inkom å polisstationen vid Spannmålsgatan hustrun Augusta Wennerberg med sina fyra barn i en ålder mellan 1 och 9 år samt begärde om hjelp af fattigvården. Hon berättade att hennes man för 6 vec­kor sedan öfvergifvit henne samt 18 sistl. augusti rest till Amerika och lemnat henne sjelf och hennes fyra barn i full­ständigt utblottadt tillstånd. Efter att ha pantsatt alla husgerådssaker egde hon nu ej ett enda öre att köpa sig eller sina barn en bit bröd för. De voro nu alla hemlösa och utsvultna. De olyck­liga fördes genom polisens försorg till fattigvården å Gibraltar.

Den stackars öfvergifna qvinnan är nu mycket sjuklig och dessutom i hafvande tillstånd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Spannmålsgatan; Norra Larmgatan.