”Hemtrefnad” ett i hörnet af Erik Dahlbergs och Förenings-gatorna i Göteborg uppfördt ståtligt trevåningshus afsedt för bildade själfförsörjande kvinnor och för
detta ändamål inredt med bostadslägenheter pa 1 a 2 rum med kök och tambur, har nu fullbordats och den 1 okt mottagit sina hyresgäster. Byggnaden äges af ett aktiebolag, i hvilket ett flertal själfförsörjande stå som delägare.” (Ur:  Hvar 8 dag 1913, nr 2)


Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Hvar 8 dag 1913, nr 2.

Referens

Hvar 8 dag, D. F. Bonniers boktryckeri A.-B., Göteborg, 1913.