”Inom utsatt tid, 15 dennes, hade till Slöjdföreningens styrelse inlemnats fem stycken prof på gyllenläder med signaturerna “Jason“ (2 prof), “Sommaren 1899“, “Daphne“ och “Jane“ samt ett arbete i järn (kistnyckel) med signaturen “C. V. E.“ Vid belöningsnämndens sammanträde i går beslöts att. för gyllenläder l:sta priset, 150 kr., skulle tilldelas egaren af signaturen: “Sommaren 1899“, som befanns vara fröken Olga Hamberg, och 2:dra priset, 100 kr., egaren af signaturen “Jason“, som befanns vara fru Ingeborg Pripp. Arbetet af “Daphne“ ansågs förtjent af hedersomnämnande. Såsom en uppmuntran för tillverkaren af kistnyckeln, hvilken ej ansågs förtjent af pris, tilldömdes honom en gratifikation af 40 kr.

Arbetena äro tills vidare för allmänheten tillgängliga till påseende i skolans konstslöjdsamlingar till och med nästa söndag, hvarefter de af vederbörande egare kunna afhemtas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slöjdföreningens skola, hörnet vid Vasa- ovh Teatergatan. Foto från tiden före 1903.