John Hall: En historia från det gamla Göteborg af Sophie Elkan (Rust Roest). Stockholm 1899. Två delar. Pris 6:50.

Den sorgliga lifshistoria, i hvilken John Hall bildar medelpunkten, har nog litet hvar hört berättas. Historien om den göteborgske mångmillionären, som slutade sina dagar i en eländig spisel på Norrtullsgatan i Stockholm.

Det är åt detta tragiska lif fru Elkan redan förut under signaturen Rust Roest, bekant som talangfull novellist, sökt och äfven lyckats gifva en psykologiskt trovärdig förklaring.

Med en synnerligen själfull och distingerad konst, som i logisk följdriktighet ej lemnar något öfrigt att önska, har hon gjort utvecklingen af hans lifslopp klar. Författarinnan har härvid ledts af ett begär att ursäkta och förklara och ställa den af olyckor, till en del oförskyldt, drabbade i en gynnsam dager, som är värdt allt erkännande.

Det är att hoppas att hon också haft ett tillförlitligt stöd för sin uppfattning af John Halls karakter och de faktorer, som grepo in i dess utveckling; i de tidsdokument, som hon efter allt att döma förstått att begagna med samvetsgrannhet och god urskiljning.

Så ser man här huru grunden till denne egendomlige mans olyckor lägges redan i den förklemade uppfostran hans far ger honom. Man ser huru hans omgifning under uppväxtåren är långt ifrån egnad att bringa de goda anlagen i hans karakter till mognad. Man ser huru ett gränslöst slarf, en gränslös godtrogenhet och en i vissa fall gränslös egensinnighet och oförmåga att fatta situationens kraf fullkomna verket och hjelpa det hänsynslösa förvärfsbegäret hos en Niclas Björnberg m. fl. att bringa på fall denne fantastiske, godhjertade drömmare, hvars hela håg stod lika långt från de praktiska affärsbestyrens kraf som den drogs till konsten, vetenskapen och en teoretiserande kammar- och naturfilosofs värf.

Det är ej blott John Halls bild, som med träffsäker karakteristik dragits upp i denna omfångsrika volym. Det är en totalbild af Göteborg från de orofylda tiderna vid seklets början författarinnan därjemte tecknat och visserligen i mer än blott flyktigt skizzerade konturer.

Man får en uppfattning af sederna och samtalstonen i det dåtida Göteborg, som långt ifrån voro de bästa, af köpmannamoralen, af lyxen och öfverflödet i millionärshemmen, af ytligheten och lättfärdigheten hos alla dessa menniskor, hvilka ej egde annat än hån och ett medömkansblandadt förakt för den enslige svärmaren, som midt i deras krets lefde sitt rika drömmarelif, otillgänglig, sluten, så litet passande för sin tid och den plats där ödet ställt honom.

Boken om John Hall är skrifven ej blott med mognad och förstånd utan med hjerta och känsla i ett synnerligen fint, vårdadt språk, som i sin mon på ett särdeles lyckligt sätt bidragit till att hos läsaren framkalla stämningen af tidstrohet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sophie Elkan, fotograferad av Aron Jonason år 1910. På baksidan av kortet skrivet ”Till Agda från tillgifna Sophie Elkan Göteborg Dec 1912”.