”Å lilla börssalen öppnades i dag kl. 11 t. m. den bazar, hvilken som bekant an­ordnats för att skaffa medel till ett som­marhem åt vanföre.

Lilla börssalen är förvandlad till ett förtjusande salutorg med en mängd vackert prydda marknadsstånd. Leksaker, handarbeten af olika slag, frukt, blommor och mycket annat, såväl enklare som finare föremål, försäljas till moderata priser. Dessutom tillhandahålles hvad till lifvets lättare nödtorft erfordras, så- som bakverk och sötsaker af olika slag, kaffe, vin, läskdrycker, smörgåsar m. m.

I ett litet rum intill är tombola an­ordnad och hvarje lott, som kostar 25 öre, har den utmärkta egenskapen att utfalla med vinst. Ett större lotteri, där lotten kostar en krona, finnes äfveu, och här utgöras vinsterna af en mängd värdefulla föremål, bland annat ett par af Per Ekström skänkta vackra taflor samt en charmant isbjörnsfäll.

I ett större rum innanför lilla börssalen äro utstälda olika arbeten af de vanföre, såsom möbler af olika slag, bor­star, skodon m. m., allt vittnande om verklig skicklighet i yrket hos de lekam­ligen så dåligt utrustade arbetarne.

Bazaren, som pågått från kl. 11—3 f. m. och fortsattes i eftermiddag kl. 5—7, har på förmiddagen varit lifligt besökt — naturligtvis mest af damer; svärdsidan kommer väl att blifva bättre representerad i eftermiddag — och omsättningen lär hafva gått mycket bra.

Etter bazarens slut i eftermiddag kommer en soirée att ega rum i och för samma goda ändamål. Mellan 7—8 e. m. eger en konsert rum. Kl. 8 visas folkdanser och berättas bygdemålshistorier, hvarefter de besökande mellan 9— 12 e. m. beredas tillfälle att få taga sig en svängom efter regementsmusikens to­ner. Biljetter till dessa förlustelser säljas vid ingången.

Det är att hoppas att såväl bazaren som särskildt soiréen vinner talrik tillslutning i qväll, då det goda ändamålet bör ligga en hvar om hjertat.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Börssalen.