”Inför landshöfding Lagerbring och i närvaro af fiskeriintendenten Malm hölls i går, med notarien E. Thorin såsom tjenstförrättande landsekreterare, det af konungens befallningshafvande utlysta mötet i Marstrand för hörande af fiskarebefolkningen angående dess åsikt om snurrevadfisket. Till mötet, som hölls i societetshuset, hade infunnit sig mellan 2- och 300 personer från såväl Marstrand som kringliggande fisklägen, såsom Löfön, Brattön, Åstol, Dyrön, Klädesholmen, Hättan m. fl.

Alla utom en voro afgjordt för snurrevadfiskets bortskaffande, enär snurrevadarne sopa med sig all småfisk, förstöra sjöbottnen med den fiskrom, som finnes å den, och i allmänhet verka hämmande på allt annat fiske. En fiskare upplyste om att i Marstrandsfjorden endast 4 å 5 snurrevadar skulle kunna fiska samtidigt och då finge ingen annan heller rum där. Härefter försiggick omröstningen med det resultat, att endast en förklarade sig för snurrevadarne. Efter mötets slut tackade hr Aug. Johansson landshöfdingen för det intresse denne vi­sat för länets fiskeriförhållanden.

Det är sålunda endast fiskare från Smögen och Tången i norra delen af Bohuslänska skärgården som, om ock numera med viss reservation, uttalat sig till förmon för snurrevadsfiket.

— Friherre Lagerbring återkom hit till Göteborg med “Svensksund“ i går på e. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: En bild av en snurrevad, med dess olika beståndsdelar.