”Enär för Göteborgs stads spårvägar komma att uppköpas 150.000 kilogram välbergad, ren och frisk Hafre, vikt ej under 49 kilo per hektoliter. 125,000 kilogram välbergadt Timotejhö och 60.000 kilogram välbergad, slagtröskad Råghalm, varder härmed kungiordt att skriftliga, förseglade anbud, per 100 kilo, å leverans af nämnda partier Hafre, Hö och Halm eller delar däraf skola senast kl 12 på dagen den 2 Januari 1900 aftemnas till interimsstyrelsen öfver Göteborgs spårvägar å Stadsfullmäktiges kansli härstädes; gällande beträffande leveransen följande bestämmelser:

att leverantör skall ställa af interimsstyrelsen godkänd borgen för behöriga fullgörandet af åtagen leverans m. m.;

att leveranserna skola ske antingen fritt å järnvägsvagn i Göteborg eller vid spårvägarnes stallar å Gårda, af hö och halm en gång och af hafre två gånger i månaden under första hälften af år 1900 och första gången senast den 6 nästa Januari; och

att interimsstyrelsen förbehåller sig att, oberoende af anbudens beskaffenhet, antaga eller förkasta dem.

Närmare upplysningar meddelas af ingeniören Figge Blidberg å stadens Byggnadskontor.

Göteborg den 16 December 1899.

Interimsstyrelsen öfver Göteborgs Spårvägar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden föreställer spårvagnsstallarna för den elektriska spårvägen. Hästspårvägens stallar låg vid Dämmet, öster om Gullbergsån. Bilden visar dessutom Östra Realläroverket.