Hamnens utvidgning. De alltjemnt stigande fordringarna på ökadt utrymme vid kaj, som ställas på Göteborgs hamn, ha föranledt hamnstyrelsen att uppdraga åt en beredning, bestående af prof. Aug. Wijkander, byggnadschefen, major Åqvist, hamnkaptenen, kommendörkapten Krusenstierna, lotschefen, kommendörkapten Ouchterlony, kapten Appelberg, grosshandl. H. Sternbagen och kapten H. Wetterström, att utarbeta förslag för åstadkommande af ökadt kajutrymme i Göteborgs hamn utan att expropriation af strandegendomar behöfver företagas. Meningen lär vara att söka införa ett pirsystem, som skulle centralisera kajområdet och medföra den önskade ökningen i antalet kajplatser.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen – vy tagen mot sydväst från västligaste delen av Skeppsbron.