Cirkusbyggnaden å Lorensberg. Det ur ännu icke afgjordt huruvida den projekterade nya cirkusbyggnaden på Lorensberg kommer att uppföras under den närmaste tiden. Sedan byggnadsnämnden och drätselkammaren fastställt ritningarna till den nya byggnaden utbjöds den på offentlig entreprenad af källarmästare O. Möller och direktör Wulff. Byggnaden skulle, enligt de gjorda förutsättningarna, vara färdig senast 13 mars.

Fem byggnadsfirmor ha nu inlemnat sina anbud, lydande mellan 40- och 60,000 kr. Endast en har emellertid kunnat åtaga sig att uppföra byggnaden på föreskrifven tid. Ovisst är också om arbetet kan sättas i gång under nu rådande kalla väderlek.

Byggnaden kommer, så framt den ej kan blifva färdig till den stipulerade tiden i mars månad, först att uppföras under sommaren, så att den kan blifva färdig till hösten. Priset blir då naturligtvis väsentligt billigare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto från Södra vägen, visar Lorensberg och Cirkus möt söder. År 1969.