Hamnens utvidgning. Den af hamnstyrelsen tillsatta beredningen har beslutit att föreslå anläggandet af en 600 meter lång pir af 96 a 100 meters bredd och för 7 meters djup vid medelvatten, sträckande sig från n. v. stenpiren och stora kran, med sin yttre sida följande norra pålverket, ut på flacket förbi bomshålet och vestra pålverket, hvilket senare borttages.

Den innanför en dylik pir liggande hamnbassängen blefve ganska smal i sin östra ända men vidgar sig utåt, så att den, ungefär midt för ”Mercur“ och vidare vesterut, finge en bredd af c:a 140 meter.

Den gamla stenpiren komme att skjuta ut 50 å 60 meter utanför piren, således fortfarande lemnande plats för en eller annan mindre ångbåt på sin utsida.

Å den nya piren skulle framdragas dubbla järnvägsspår och uppföras varuskjul och kranar för att kunna mottaga den stora varutransporten, och piren skulle anordnas för kajplatser på båda sidorna.

Det blefve genom detta förslags realiserande åstadkommet ej mindre än 1,200 meter ökadt kajutrymme med vattendjup af 7 meter, hvilket vill säga c:a 800 meter mera än den nya Masthuggskajen i hela sin utsträckning.

För dylik pir kan äfven i framtiden utdragas några hundra meter i händelse af behof.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn med Göta Älv och Tullpackhuset (byggt 1866) från Kvarnberget. Ifonden Masthugget och Lindholmen. Foto ca år 1900.