”Ett par dagar före jul inkom i en affär här i staden en bondflicka och bad att få veta adressen till biträdets i Amerika varan­de syster, under förklaring att det skulle vara så roligt att få skrifva till henne. Hennes begäran uppfylldes.

Nu har i dagarna till nämnda biträde anländt bref ifrån hans syster i Amerika med meddelande därom, att hennes husbonde, som är ingen mindre än den amerikanske mångmillionären Vanderbilt, erhållit ett bref åtföljdt af fotografi ifrån ofvannämnda bondtös, hvaruti hon frågar hvad han tycker om hennes utseende och om han vill hjelpa henne öfver till Amerika. Hon säger sig kunna mjölka kor samt sköta ladugård, och så åberopar hon sin bekantskap med en flicka som tjenar hos honom; äfven upplyser hon att hon snart är tjugo år.

Den nämnda systern meddelar i sitt bref till sist, att mr Vanderbilt blifvit så ond öfver brefvets fräckhet, att systern höll på att mista sin plats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet visar: Alfred Gwynne Vanderbilt (October 20, 1877 – died May 7, 1915) was a sportsman and a member of the prominent United States Vanderbilt family.

Other versions: https://www.loc.gov/item/97504454/

Det framgår inte av dagens artikel vilken av familjen vanderbilts män bondflickan skickade brevet till, utöver Alfred fanns det ett par andra som också kan vara tänkbara mottagare av brevet.