”Två sjuktransportvagnar till hvilka medel anslagits af stadsfullmäktige och som af Sahlgrenska sjukhusets styrelse införskrifvits från Köpenhamn, hafva i dessa dagar hitkommit.

I hvardera vagnen finnes en bår och två lådor förbandsartiklar, hvarjemte en sittplats är anordnad för en sjukvårdare. Vagnarna äro försedda med flera ventiler för luftväxlingen samt äro utvändigt svartmålade.

Vagnarna som skola användas efter utflyttningen 1 maj till Änggården skola för att snabbt kunna rycka ut handhafvas af stadens brandkår och komma att stationeras, en på hufvudbrandstationen och en på brandstationen vid Gustaf Adolfs torg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitaltmuseum: Trängen, sjuktransportvagn, Karlsborgs fästning.