”Ett förslag till hamnens utvidgning har som bekant varit under utarbetning hos en af hamnstyrelsen tillsatt beredning, hvilken vid sammanträde i går aflät en hemställan till hamnstyrelsen om att åtgärder måtte vidtagas för att den nu utarbetade planen för utvidgningen af hamnen skall vinna stadfästelse.

Enligt detta förslag skulle en 600 meter lång pir anläggas med 96 å 100 meters bredd och 7 meters djup vid medelvatten, sträckande sig från nuvarande stenpiren och stora kran, med sin yttre sida följande norra pålverket, ut på flacket förbi bomshålet och vestra pålverket, hvilket sonare skulle borttagas. Den innanför en dylik pir liggande hamnbassinen blefve ganska smal i sin östra anda men vidgade sig utåt, så att den ungefär midt för “Mercur“ och vidare vesterut finge en bredd af omkring 150 meter. Den gamla stenpiren komme att skjuta ut 50 á 60 meter utanför piren, således fortfarande lemnande plats för en eller annan mindre ångbåt på sin utsida.

Å den nya piren skulle framdragas dubbla järnvägsspår samt uppföras varuskjul och kranar för att kunna mottaga den stora varutransporten, och piren skulle anordnas för kajplatser på båda sidorna.

Härigenom vunnes ej mindre än 1,200 meter ökadt kaj utrymme med vattendjup af 7 meter, omkring 300 meter mera än den nya Masthuggskajen i hela sin utsträckning.

En dylik pir kan äfven i framtiden utdragas några hundra meter i händelse af behof.

Beredningen beslöt äfven vid gårdagens sammanträde att till hamstyrelsen göra hemställan om att hufvudlinien från slutet af Nya kajen till Kustgatan måtte förändras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn