”Chefen för Göteborgs spårvägar, , ingeniör F. Blidberg, hade för detektiva polisen anmält att spårvägskonduktören nr 33 Nils August Andersson å linien Drottningtorget—Redbergslid vore misstänkt för att vid flera tillfällen under innevarande år ha tillgripit pengar ur betalningsbössan. Hvarje morgon, då aflemnandet af pengar sker å kontoret, hade Anderssons bössa innehållit lägre belopp än de andre konduktörernas.

En poliskonstapel beordrades att medfölja Anderssons vagn och ge akt på Andersson. Han såg då att Andersson, när passagerarne nedlade afgiften i bössan, brukade hålla bössan i bakåtlutande ställning i stället för lodrätt. Pengarna, som af passagerarna instuckos i bössans öfre mynning, nedföllo på grund häraf ej i bössan utan kommo att qvarligga i mynningen. Vidare observerade poliskonstapeln att Andersson efter turens slut brukade hälla de i bössmynningen qvarliggande pängarna i högra fickan å sin kappa.

I lördags anhölls så Andersson just då han höll på att medels en träpinne ur bössmynningen utpeta ett mynt.

Andersson har erkänt att han sedan april 1899 vid flere tillfällen på sätt ofvan anförts tillgripit pengar ur kassan.

I allmänhet 20 till 90 öre om dagen, dock icke alltid dagligen.

Andersson är född 1862 i Spannarps socken af Hallands län.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Drottningtorget med Hotel Eggers och Östra Nordstaden. Hästspårvagnarna var i bruk fram till 1902 då spårvägen elektrifierades.