Rapporteringen kring mordet på portvakten vid Göteborgs Mekaniska Verksstad fortsätter idag:

”Obduktion å den mördades lik förrättades i går på e. m . af t. f. andre stadsläkaren doktor Elis Wingård. Obduktionsprotokollet är ännu icke färdigt, men vi kunna här meddela resultatet af besiktningen angående de dödande såren.

I hårbevuxna delen å högra sidan af pannbenet tinnes ett 2 cm långt framifrån bakåt gående sår, som ej fullt når hufvudskålen, med blodindränkta temligen jemna kanter. Öfver högra hjessbenet visar hufvudskåien ett halfmånformigt med konvexiteten, inåt räknadt, snedt framifrån bakåt och inåt gående 8 cm. långt sår, som i sin främre del visar temligen jemna, i bakre delen något sargade, blodindränkta kanter. I botten af detta sistnämnda sår synes dels hufvudsvålen blottad, dels märkes genom ett brott å hufvudskålsbenet hårda hjärnhinnan å ett 2-öres stort område blottad.

Öfver venstra hjessbenstrakten märkes ett 5 1/2 cm. långt, svagt bågformigt, med konvexiteten bakåtriktadt, tvärgående, ej fullt till benet gående sår. Äfven detta sårs kanter äro blodindränkta och temligen jemna. Strax framför och nästan parallelt med detta senare sår går ett annat långt sår med blodiga, något ojemna kanter. Väfnaden, ifrån delta sår räknadt, är 1 cm. framåt lössliten från den djupare liggande bindväfven.

Å bakre venstra sidan af hufvudet är å ett nästan fyrkantigt område, som mäter i längd 9 och i bredd 10 cm., hufvudsvålen intill underliggande muskler och galea söndersliten och sargad i olika riktningar, dock sa att sårets nedre, främre och öfre kanter visa sig temligen jemna. I midten af detta krossår är å ett område om 4 cm. i längd och 4 cm. i bredd håret med underliggande väfnad bortslitet.

Ansiktet är betäckt af svartbrun intorkad massa. I yttre delen at venstra ögonbrynet märkes ett i dettas riktning gående 2 cm. långt sår med blodindränkta något ojemna kanter. Skallen är spräckt flere tum i olika riktningar; dess venstra del föll till sidan, när svalen borttogs. Å kroppen i öfrigt finnas inga tecken efter slag eller dylikt. Ett skrubbsår finnes å vänstra armen liksom ock ett mindre sår å ena pekfingret.

Af den gjorda obduktionen framgår att det väldiga såret, genom hvilket hårda hjärnhinnan blottats, varit det som medfört döden. Vidare har konstaterats att samtliga såren i hufvudet åstadkommits med ett instrument sådant som t.ex. en skyffel (den vid mordplatsen funna skyffeln torde således ha varit det egentliga mordvapnet). Möjligen ha äfven ett par af de smärre såren å hufvudet orsakats af yxhugg. Nästan alla såren äro å bakre delen af hufvudet.

Af obduktionen framgår äfven att den omnämnda gjutarestöten ej användts som mordvapen, enär inga spår efter densamma förefinnas å liket.

Ett par misstänkte arbetare, hvilka såsom i gårdagens nummer nämndes i fredags middag å kontoret sett: väldiga sedelbundtar å kassörens pulpet, hafva i går af utsända detektiver anträffats i en af våra grannstäder samt tagits i förhör. De kunde emellertid fullständigt styrka sitt alibi. De ifrågavarande detektiverna hafva i dag åter anländt hit till Göteborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Valvet som uppbar verkstadens slip. Göteborgs Mek. Verkstad senare Götaverken. Foto år 1900.