”Öfergångsbiljetterna vid stadens spårvägar begagnades i går, första dagen för deras användande af något Öfver 3.000 personer. Detta stora antal berodde dels på att första dagen för det nya systemets tillämpning var en söndag och dels på att en hel del godt folk,

icko minst småpysar, roade sig af hjertans lust att profåka. Och det billiga priset af tio öre för en resa mellan t.ex. Stigbergsliden och Redbergslid kunde till och med locka äldre och stadigare folk att göra en dylik liten lustresa.

De nya biljetterna visade sig redan i går i ett afseende vara mycket opraktiska. Det gäller nemligen de skrifmanipulationer som af konduktören skola företagas icke mindre än fyra gånger på samma biljett. Det är såsom en konduktör i går träffande uttryckte omöjligt att samtidigt idka bokhålleri inne i vagnen och ute på platformen hålla utkik efter de som vilja följa med spårvagnen m.m.

En ändring i detta afseende, t. ex. såsom i likhet med i Stockholm, torde vara af behofvet påkallad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Personal: Konduktörer.