”För svårt våld mot mjölkköraren Gustaf Kristianson vid Lerjeholm, i går middag föröfvadt å Gamlestadsvägen, har stenarbetaren Oskar Svenson i Tjörbostaden anhållits och undergick i dag på e. m. förhör inför poliskammaren.

De hade körande hvar sitt åkdon mötts utanför Skräppekärr, hvarvid lassen törnat ihop. Svenson blef då arg, rusade på Kristianson och gaf honom ett par örfilar. Den slagne for vidare, men eftersattes af Svenson, som bakifrån ryckte omkull honom i vagnen och med en blydagg tilldelade honom några slag i ansiktet.

Den slagne fördes till Sahlgrenska sjukhuset; enligt läkares intyg torde såren om de normalt läkas ej komma att medföra framtida men. Venstra ögonlocket hänger löst, men sjelfva ögat blef lyckligtvis oskadadt.

Svensson förnekade först att han begagnadt blydaggen, som han hittat, men erkände slutligen hvad som lades honom till last.

Målet remitterades till’ rådhusrätten, och Svenson fick tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: vägen fram till Hospitalskyrkan. Två män tittar på en hästdragen släde. SO fr. Gamlesradsvägen.