En sparsamhetsvän förklarar idag varför det egentligen är bra att Kungsportsbron tar tid att bygga.

”Idag den 4 april för jemnt ett år sedan beslöto Göteborgs Stadsfullmäktige att denna brobyggnad skulle utföras af granit. Rifningsarbetena å den gamla hade redan då fortgått så länge, att densamma var till större delen borta. Då beslutet om granitbro fattades av fullmäktige förelåg icke allenast fullständiga hufvudritningar, utan man hade äfven låtit utföra en gipsmodell af detta väldiga byggnadsföretag för att bättre kunna fatta dess dimensioner.

Sedan första spadtaget togs har ungefär 1 ½ år förflutit, under det allmänheten tacksamt nöjt sig med en ful och obeqvämt placerad träbro. Vederbörande ha emellertid gjort allt för att påskynda detta under  byggnadstiden så vanprydande och trafikhinderliga arbete. Man lyckades nemligen redan cirka 11 månader efter det Stadsfullmäktige fattat sitt beslut om granit ha fått ritningarna till graniten så pass färdiga, alt leveranskontrakt kunde uppgöras med ett stenhuggeri. Att stenhuggeriet nu äfven får detaljritningar så hastigt att tiden för arbetets fullbordande ej behöfver öfverskridas. därför torde allmänheten nog kunna vara lugn, ty af det ofvannämnda framgår att saken ligger i goda och duktiga händer. Visserligen finnes det ju städer, som kunna åstadkomma en dylik brobyggnad på några månader efter det beslutet fattats, men i dessa länder är plank så ohyggligt dyr att det betalar sig bättre att ej draga ut på tiden med arbetet.

Från vissa håll har förmärkts en oförklarlig otålighet öfver att icke Kungsportsbron redan är färdig. Förstå då icke dessa personer att om bron blifver färdig två år senare, så dröjer det två år längre innan den behöfver repareras?

Sparsamhetsvän” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901).