”Den första automobilen för fraktfart i vårt land är i dagarne anskaffad af bryggeribo­laget J. A. Pripp & Son härstädes.

Med detta »kontinentala» samfärdsmedel gjordes i går en proftur till Kungsbacka, i hvilken utom leverantören hr Knut Felix Bonnier deltogo ledamöter i styrelsen för aktiebol. J. A. Pripp & Son, representanter för pressen m. fl. Deltagarne i färden voro, föraren inräknad, tolf personer, samtlige väl och beqvämt placerade å den genom sär­skilda anordningar till char å bancs för­vandlade vagnen.

Färden var af angenämaste slag: vårda­gen strålande vacker och fortskaffningsmedlet erbjudande en praktisk och epokgörande nyhets behag.

De enda, som icke tycktes fullt sentera detta sista, voro åtskilliga hästar, som möt­tes på vägen, sedan man lemnat Göteborgs närmaste omnejd — ty i denna omnejd lik­som inom sjelfva staden togd hästarne sa­ken kallt och tycktes endast egna den automobila företeelsen en viss och ganska förklarlig nyfikenhet. Att de mera landtligt fostrade dragarnes egare äfven delade dessas oro var synbart. Allt detta torde dock vara snart öfvergående, sedan vanan vid det nya hunnit utöfva sin makt. Det är den gamla historien från järnvägstågens — och velocipedernas första uppenbarelse i bygderna.

Starten skedde från Göteborg vid half 2-tiden på middagen, och vid half 5-tiden rul­lade det ovanliga ekipaget, styrdt af förarens säkra hand, med en elegant sväng in på Kungsbacka hotells gård. Färden hade så­lunda med diverse uppehåll tagit en tid af 3 timmar. Frånräknas dessa uppehåll kan den 28 kilometer långa färden beräknas hafva tagit en tid af 2 1/2 timmar — ett godt resultat i betraktande af vägens merendels knaggliga och delvis rätt backiga beskaf­fenhet, och fullt tillfredsställande i fråga om ett för endast fraktfart afsedt fortskaffningsmedel.

Helt naturligt väckte automobilens uppträdande i vår goda grannstad stort upp­seende, dock af helt annan och mera upp­muntrande art än det, som här och därun­der färden yppats bland en del färdemän och deras trogne dragare, hvilkas senares beteende — så otroligt det kan tyckas — nästan bar skenet af en lindrig protest — »å dragande kall».

Å Kungsbacka hotell intogs en splendid middag, hvarefter återfärden till Göteborg anträddes med bantåg.

Prefresan utföll, som sagdt, i allo tillfredsställande i fråga om omdömet om detta moderna fortskaffningsmedel, och länge torde det icke dröja förr än flere dess likar komma att uppenbara sig å våra landsvägar.

Den automobil, med hvilken den ange­näma färden gjordes, är, som ofvan sagts, den första automobil-lastvagn i Sverige. Den är fabricerad af Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Marienfelde i Berlin och leve­rerad genom hr Knut Felix Bonnier härstädes, hvilken äfven levererat de automobildroskor, som förut varit synliga här i staden.

Den nu ifrågavarande vagnen är beräknad för 3,000 kg. last på slät väg och 1,500 kg. på en stigning af 10 proc. Farten kan uppdrifvas från 4 till 7, 10 å 14 km. i tim­men. Benzinmotom, som är placerad fram­me i vagnen, utvecklar 6 hkr. Benzinåtgången är obetydlig — endast för omkring 50 öre i timmen.

Denna automobilvagns ändamål blir hufvudsakligen att befordra öl till de yttre delarne af Göteborg samt till mera aflägsna platser, dit forslandet med häst ställer sig svårare.

Vi lyckönska det Prippska bolagets ledan­de män att ha varit de förste som i vårt land infört detta redan på Kontinenten länge med fördel använda transportmedel. När, som sagdt, man i bygderna blifvit van vid dettas uppträdande, skall man nog äfven där veta att uppskatta dess praktiska nytta och be­tydelse — samt att bättre styra sina hästar vid dess möte. Ty några »vidunder» äro dessa nya vägfarare icke.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 maj år 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad dels från från Digitalt museum. Digitalt museum hävdar att bilden är från 1898, något som inte stämmer med andra uppgifter, däribland från tidningarna.