Under rubriken ”Från allmänheten”, alltså insändare fanns följande att läsa för 120 år sedan:

”Till styrelsen för Slottsskogsparken.

Under de senare åren har allt som oftast denna fråga kommit för mig: Borde ej en särskild plats anvisas de i Slottsskogen velocipedåkande?

Såsom nu är förhållandet torde ej frågan vara obefogad, ty om eftermiddagarne, och isynnerhet aftnarne, är det formlig öfversvämning af velocipedåkande herrar och damer i vår vackra Slottsskog. Och att de icke fara fram med hänsyn har bevisats flera gånger.

Huru mången sjukling, trög i lemmar och med dålig iakttagelseförmåga, i synnerhet bland den fattigare klassen, som ej har råd ligga på bad- eller kurort, använder ej under sommaren Slottsskogen som sin rekreations- plats, där men hans personliga säkerhet riskeras, allt för ofta af dessa vildt framrusande velocipedåkare. Då han skall öfver en gångbana måste han iakttaga största försiktighet af fara för att eljes bli öfverkörd. I allmänhet hålla sig sjuklingarne kring Malmgårdsvillan, där de om aftnarne ha tillfälle höra ypperlig musik, och just där är trafiken å velociped mäst dominerande.

Därför: En särskild plats för velociped- åkande borde anordnas, och detta låter sig lätt göra. Om de till exempel använda gångarna rundt om stora dammen, torde denna areal vara alldeles tillräcklig. Mången sjukling och äfven andra promenerande skulle vara vederbörande mycket tacksamma för en ändring till det bättre i detta hänseende. Och att denna ändring sker med snaraste är också af behofvet.

Menniskovän” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolbarnen i Slottskogen d. 6 Juni 1913.