”Från Krokslätt skrifves till Göteborgs Aftonblad: En större skytteförenings-invigningsfest firades i det gröna vid Krokslätts fabriker i söndags, hvarvid ordföranden hr Arvid Mark höll ett anslående tal, framhållande föreningens nytta och framgång.

Därefter framförde mäster Borsén vid Annelund ett tack till herrarne Mark för deras offervillighet samt alltid samma bevisade uppmärksamhet mot sitt folk.

Så kom ett tack till vice ordföranden mäster Torell, å föreningens vägnar framfördt af hr Hjertstrand, som i varma ordalag framhöll hans stora förtjenster såväl vid den nu nybildade föreningen som vid de två föreningar han förut tillhört. Mölndals och Kinnas skytteföreningar, och önskade talaren att de länge finge behålla honom “såsom en marmorpelare qvar i vår förening, hvars skicklighet borde blifva så stor, att medlemmarne med hopp om framgång kunde försvara Krokslätts samhälle mot fienden.

Flere fosterländska sånger utfördes därpå, hvarefter hr Nylén framhöll den nytta skytteföreningarna föra med sig i vårt land. Ett lefve utbraktes för konung och fosterland samt för medlemmarne i styrelsen.

En god frukost serverades af fröknarna Richter och Andersson. Flera damer voro inbjudna till den lyckade festen.

Ett tack till damerna för deras besvär och ett lefve för dem utbraktes. Festen afslöts med ringdans i det gröna under den mest angenäma stämning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Krokslätts fabriker sett från Rallarberget mot väst. Längst ner på bilden ligger den äldre delen av fabriken. Till höger fabrikens arbetarebostäder. Till vänster den nya delen av fabriken. Bakom den ligger väveriet och tornbyggnaden med spinneriet. På berget ovanför ligger Hagen, Täppan och Ängstorp. Alphyddan och Berghem strax intill. Den lilla ljusa delen är Dämmet, numera Krokslätts idrottsplats. Småhusen till höger är Sörgårdens egnahemsområde.