”Ett nervretande gratisspektakel fingo de som pingstaftonen vid 10-tiden på qvällen passerade Hagakyrkan.

En folkmassa, som allt jemnt ökades, hade samlat sig rundt omkring kyrkan och tycktes med stort intresse rikta blicken uppåt. Vid närmare efterseende upptäckte man på korset öfver utsprånget å södra sidan af kyrkan en mansperson sitta och gestikulera med armar och ben.

En del polismän, som skyndat till, sökte få fatt i honom, men förgäfves. I stället äntrade våghalsen bort till tornbyggnaden i vester och klättrade uppför en af de pelare, som utspringa från tornet. Uppkommen till pelarens krön slog han sig till ro, föraktfullt från sin höga ståndpunkt seende ned på menniskorna där nere, hvilkas spänning nu nått sin kulmen.

Men hans triumf blef kort. Innan man visste ordet af sågs äfventyraren, glida in genom en tornglugg liksom förd af en osynlig hand. Det var eftersändt brandmanskap, som öfverraskat honom.

Efter ett hårdnackadt men fåfängt motstånd fördes vår man till polisstationen, där han under tårar fick göra reda för sig. Han hette Karl Oskar Olsson och är boende i nr 175 C å Nilssonsberg och till yrket plåtslagare. I sällskap med några kamrater, berättade han, hade han efter inmundigande af spritvaror anländt till Hagakyrkan. Vännerna hade då erinrat honom om det vad om 50 öre, som de för någon tid sedan vid arbete å taket ingått med honom om att klättra upp på kyrktornet. Han hade genast varit besluten att fullfölja sitt vad och eftersom beslut och handling hos mannen böra vara ett, så . . .

Att emellertid dylika vad kunna vara förenade med dryga extra utgifter kommer nog luftgymnasten att få erfara.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hagakyrkan, södra fasaden, 1890-talsfotografi.