”Såsom i gårdagens nummer meddelades var den brinnande Wilsonångaren “Kelso“ bogserad af Motalaångaren “Lovisa“, som upptagit ”Kelsos” besättning i går middag på ingående vid Vinga. Med bogseringen hade “Lovisa“ varit sysselsatt från måndagen på e.m. till i går e. m., d.v.s. i två hela dygn.

Vid Vinga mötte flere bogserångare, hvaraf fyra togo hand om “Kelso“, som fördes till norra delen af Arendalsbukten, där fartyget sattes på grund på en bädd af gyttja.

Under inbogseringen slogo väldiga lågor upp ur det stora skrofvet, som dessutom omgafs af en tjock rök. Vid Knippelholmen mötte Göteborgs flodspruta, som redan vid 5-tiden reqvirerats och nu skyndade till hjelp. Under det “Kelso“, med aktern före sakta bogserades in, förde flodsprutan sina slangar ombord och började släckningsarbetet. Detta fortsattes sedan med all kraft efter det “Kelso” vid 5 tiden förts in på grundt vatten i Arendalsbukten och där fällt sina begge ankare. Ångaren lade sig med stäfven vänd rätt ut mot fjorden. Då styrbords sida lade sig flodsprutan och fortsatte sitt arbete med att pumpa vattenmassor i den brinnande ångarens inre, hvarur rök massorna vältrade sig och fördes inåt Hisingslandet. Under eftermiddagens lopp svärmade en hel flottilj af ångslupar, segel- och roddbåtar kring vraket, hvars hela inre var ett enda eldhaf. Släckningsarbetet bedrefs med all kraft af flodsprutan, som sköttes af tolf brandsoldater under befäl af brandchefen Tegnér, hvilken först i morse återvände till staden.

“Kelso“ var en bland Wilsonliniens äldsta båtar, bygd 1865 eller 1867, och mätte omkring 1,600 tons samt fördes af kapten Ward med 20 mans besättning.

Fartyget afgick i lördags från Hull till Stockholm med full last af styckegods och 50 tons kol. Den dyrbara lasten bestod af 400 fat olja, juteväfnader, lin, talg, maskinerier m.m. På måndags eftermiddag, då ångaren var i närheten af Skagen, märktes brandlukt från lastrummet, och det blef genast klart för kaptenen, att elden härjade i fartygets inre och att mycket små utsikter funnos att rädda ångaren. Allt hvad göras kunde gjordes emellertid, men utan resultat. Besättningens tillhörigheter och fartygets papper bergades på tisdagen ombord å” “Lovisa”, därifrån man märkt olyckan och skyndat till för att hjelpa.

Snart måste den till undergång dömde ångaren öfvergifvas, och hela besättningen jemte kaptenen och hans hustru, som var med på resan, gingo ombord på “Lovisa“. Förmasten hade då fallit öfver bord och hela fördäcket var i brand.

Switzerångaren ”Fredrikshavn“, som eftertelegraferats af folk som från danska sidan märkt branden, mötte i går morse de båda ångarne mellan Hirtshals och Hanstholmen, men vände när den fann sin assistans obehöflig.

Huru branden uppkommit vet man icke. Det förmodas att sjelfantändning föreligger i att den fått näring af bomull och andra lätt antändliga varor som funnos bland lasten.

”Kelsos“ besättning uppkom hit i går e. m. alldeles oskadad. “Lovisa“ har i morse fortsatt sin resa från Amsterdam till Malmö och Stockholm.

”Kelso” har på ett par resor besökt äfven vår hamn, nemligen då “Ariosto“ var engagerad för trupptransport till Afrika.

Nu torde efter allt att döma skrofvet efter den brunne ångaren endast kunna taxeras till ett ganska ringa skrotvärde. Som bekant, äro Wilsonbolagets båtar icke assurerade. Lasten var naturligtvis assurerad, och torde här mest engelska bolag vara engagerade.

Arendalsbåten passerar under sina ordinarie skärgårdsturer tätt förbi vraket af “Kelso“.

Branden rasar ännu i dag på middagen i skrofvet, och man kan ännu ej afgöra när släckningsarbetet skall krönas med fullständig framgång. Hela lasten torde vara räddningslöst förlorad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Någon bild på ”Kelso” har inte gått att finna, istället visas här ångaren ”Calypsos” ankomst till Gbg. d. 25 juni 1912.