”Hr J. A. Hertz väckte följande motioner :

dels att stadsfullmäktige måtte besluta att ett större jordområde måtte upplåtas i ändamål att bereda arbetare eller andra personer med mindre inkomst tillfälle att där inköpa tomt för uppförande af bostad med tillhörande planteringsland och så beläget att spårväg dit kan utdragas;

dels att hemställan måtte göras till styrelsen för Renströmska badanstalten att vid inrättande af den af styrelsen föreslagna nya badanstalten liksom för framtiden vid byggandet af filialer sådana anordningar vidtagas att rymliga lokaler och lämpliga bad i badanstalten för arbetare inrättas; att om möjligt anlägga en efter förhållandena lämplig tvättinrättning, där arbetarna kunna få sina kläder rengjorda; att anstalten förses med läsrum och om möjligt nykterhetskafé, där arbetaren kan få hvila efter badet; att bland arbetarna utdelas små broschyrer, däri badens nytta och fördelar påpekas; att allt lemnas för möjligast billiga afgift.

Båda motionerna remitterades till drätselkammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från simhallen i Renströmska badanstalten år 1915.