”I dagarne draga skollofskolonierna ut. De blifva i år ej mindre än 17 till antalet eller två mer än förra sommaren.

Till en af de nya “kolonierna“ ha medel skänkts af ingeniör G. Ekman och till en annan af fröken Irma Frænkel.

Fyra kolonier, till hvilka uttagits bröstsvaga barn, förläggas i barrskogsort; 2 skola till Henån och ej mindre än 9 à 10 till Stenungssund.

Alla kolonierna hafva i sommar försetts med egna sängar, hvilka endast ett fåtal förut haft. Kokkärl samt spadar och krattor m. m. medföras från folkskolans slöjdmagasin.

Med hvarje koloni följer en föreståndarinna, en hushållerska och en jungfru. Till inspektrice efter styrelseledamoten fröken Schütz, som i fjol afsade sig uppdraget, har utsetts fru Lagerstedt, föreståndarinna för folkköket.

Hvarje koloni omfattar 20 å 21 barn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolbarnen i Slottskogen d. 6 Juni 1913.; Svenska flaggans dag.