”Röfvarlif i bokstaflig mening lefves då, och då, på aftnarna i hörnet af Nordhems- och Första Långgatorna, meddelas Göteborgs Aftonblad.

Särskildt i går qväll aflöpte å nämnda ställe ett om mindre vanlig råhet och vildhet ‘ vittnande slagsmål. Sedan några stycken “ljusa persedlar“ förtärt rusdrycker ute i det fria, arrangerades slagsmålet, därvid emellertid parterna ganska ojemnt fördelade sig. Det vardt en stund en ursinnig kalabalik, hvarvid buteljer, den ena efter den andra, krossades mot hufvudena, så att glasskärfvorna haglade kring dem. En synnerlig lågsinthet ådagalade den talrikare och anfallande parten, som efter det en af de anfallne, tvenne sjömän, fallit omkull, länge fortfor att med fötterna bearbeta den liggande i hufvud och öfverkropp.

Att blodet flöt i strömmar är naturligt, men underligt var det i sanning att följderna ej blefvo rysligare. Omsider anlände polis, men då hade odjuren redan hunnit af dunsta, hvarför de sålunda ej kunde gripas på bar gärning.

Det är, som nämndt, ej så sällan som dylika scener utspelas i sagda gathörn eller närgränsande ställen. Vid menageritomten och dess närhet tyckes en mängd slödder på qvällarne med förkärlek hålla till, delvis måhända beroende på den lätthet, hvarmed dryckesvaror till dessa personer lära utlemnas i närheten.

Tydligen har polisen här ett område, värdt mera uppmärksamhet än som kanske hittills varit fallet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Masthuggets brandstation, mot norr, vid korsningen Nordhemsgatan – Fjärde Långgatan.