”Skara prunkade i går i festskrud. Flaggor, vimplar, guirlander och blommor hvar man blickade. Särskildt järnvägsstationen utmärkte sig för en ståtlig dekoration.

När det kungliga extratåget anlände var vid bangården samlad en väldig menniskoskara. Hela den lilla staden tycktes ha gått man ur huse. Konungen helsades af borgmästaren Trybom och stadsfullmäktigeordföranden folkskoleinspektör Särnblad, hvilka jemte honoratiores från staden och trakten tagit plats å perrongen.

Vid tvåtiden gafs signal till invigningstågets afgång. H. M:t steg åter upp i vagnen, följd af kraftiga hurrarop.

Färden å den nya banan var en enda hyllning åt konungen. Ej blott vid stationerna utan utefter sjelfva linjen hade folkskaror samlats, hvilka med hurrarop lade sina känslor i dagen. Endast vid några stationer gjordes uppehåll, men alla voro på det praktfullaste smyckade med flaggor, blommor och grönt.

Banan går genom den herrligaste natur. En sådan utsikt som den öfver sjön Anten, hvars strand följes under en lång sträcka, kunna få länder uppvisa. Och det egendomligt sköna landskapet mellan Lerjeholm och Gunnilse är välbekant för Göteborgs invånare.

Omedelbart efter det kungliga extra­tågets ankomst till Vestgötabanans station nere vid Lilla Bommen skedde invigningen af banan. Skådelystna i tusental hade samlat sig å den öppna platsen framför byggnaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skara station vid invigningen av linjen Skara-Göteborg den 16 juli 1900. Skara Honoratiores inväntar kungatåget (med Oscar II) från Gössäter på festklädd station.