”Förre tvångsarbetsfången Johan Emil Pers­son uppträdde berusad i måndags å Johannisplatsen och sprang emot en annan karl, hotande denne med uppslagen knif. Vid anhållandet satte han sig till vildsint motstånd. För det hela pliktade han 60 kr., som förvandlades till 9 dagars fängelse.

Bröderna Justus Olinder och Amandus Hansson voro berusade i lördags å Borgaregatan. Den förre nöjde sig med att slå civila personer, men den senare slog polisen, och botade den förre 30 kr., den senare 50 kr.

För våld mot person botade sadelmakarelärlingen Knut Algot Nilsson, n:r 31 Kronhusgatan, 20 kr. jemte 10 kr för fylleri.

Stufveriarbetare Frans Birger Bengtsson, boende 33 i Maj. 5 rote, dömdes, för det han utfarit i otidigheter mot i tjenstgöring stadd polisman, att bota 35 kr.

Rörläggare Edvard Theodor Johansson, n:r 22 Rygatan, dömdes för det han under stenkastning af okynne inslagit två fönsterrutor att bota 25 kr.

Ridgosson vid spårvägarne Albin Pontus Olsson, som kastat sten in på annans tomt, dömdes att bota 10 kr.

Åkaredrängen Albert Persson, n:r 60 Maj.3 rote, och arbetskarlen Carl Eriksson, n:r 4 Klockaregatan, dömdes för det de öfverfal- lit och slagit trafikerande personer att böta, den förre 15 kr. och den senare 45 kr.

Urmakeriarbetare A. E. Carlström, n:r 67 Drottninggatan, fick böta 15 kr. för det han å stadens gator farit öfverdådigt och ovarsamt fram under velocipedåkning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Borgaregatan mot söder. Vykortet odaterat. Ev. 1910-talet.