”Den som passerat Masthuggstorget och därvid kastat blicken nedåt hamnen har nog lagt märke till, att midt på en liten tvärgata, Vestra Sänkverksgatan, ligger med gafveln vänd i riktning mot torget en liten rödmålad koja. Det är den gamla tullstugan vid Sänkverket, en qvarlefva från det gamla Göteborg, en qvarlefva som snart blir ett minne blott. På grund af sitt läge är den nemligen till hinder för trafiken och har därför dömts att rifvas inom den närmaste tiden.

Det lilla oansenliga huset med sitt skarpt sluttande tak lär vara uppfördt redan i början af 1700-talet. Sänkverket, såsom den byggnaden närmast omgifvande platsen fortfarande benämnes, var på den tiden centrum för en ganska liflig affärsverksamhet. Denna upphörde dock till större delen efter en af de stora eldsvådor, at hvilka staden under 1700-talet hemsöktes och som lade de vid Sänkverket uppförda anläggningarna i aska.

I sammanhang härmed må nämnas, att namnet ”Sänkverket” torde ha uppkommit på grund däraf, att man i forna tider tvärs öfver elfven hade en ketting nedsänkt, hvilken nattetid hölls uppdragen och spänd för att hindra fartyg att inlöpa i hamnen innan vederbörlig tullbesiktning egt rum. De i tullbevakningsinspektionens inventarieförteckning befintliga uppgifterna om på senare tider upptagna ”mastpassare” torde vara minnen från denna tid.

Trots sitt nu mycket oansenliga yttre har ifrågavarande byggnad en gång inrymt Sänk- verkets tullkammare, som egde sin glansperiod på den tid, då exporttullarne på trä förefunnos.

Bland mera bemärkte tullförvaltare, som vistats under den låga kojans tak, nämnas von Bergen samt Wennerberg.

Under senare åren har huset inrymt en mindre postering af tullbevakning, och en gammal sliten tullflagga på norra gafveln har varit det yttre kännetecknet på att den rödmålade stugan tjenstgjort som tullstation.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tullstugan vid Sänkverket, söder därom sjömanshemmet vid Masthuggstorget.