”Victor Rydbergs grafkapell på Nya begrafningsplatsen står nu till sitt yttre fullständigt färdigt. Endast en del marmorbeläggning inuti grafkammaren återstår.

På den vackra, af gran och björk bevuxna kullen åt Bagaregården till, hvarest kapellet fått sin plats, gör monumentet ett storartadt intryck. Öfver fyra trappsteg beträder man en liten väg och därpå leda ytterligare fem trappsteg upp till grafkammarens dörr. På ömse sidor om denna leda åt båda håll åtta trappsteg upp till en delvis af ett staket af blankpolerad metall omgärdad liten terrass, som omgifver den däröfver sig höjande öfre delen af kapellet, som är af finhuggen granit. Det hela är enkelt och värdigt, med endast några uthuggna ornamenter allra öfverst. På framsidans öfre del läses i guldskrift:

VICTOR RYDBERG.

18/12 1828. – 21/9 1895.

På grafkapellets högra sida läses i guldskrift:

»Hvad rätt du tänkt, hvad du i kärlek vill, Hvad skönt du drömt, kan ej af tiden härjas. Det är en skörd, som undan honom bärgas,

Ty den hör evighetens rike till.»

På venstra sidan läses, likaledes i förgyld skrift:

»Hvarje själ, som längtan bränner Till hvad ädelt är och sannt,

Bär uti sitt djup och känner Evighetens underpant.»

På årsdagen af skaldens död, den 21 i nästa månad, lära högtidligheter komma att försiggå vid grafkapellet.

Det vackra arbetet är utfördt af firman Liepe & Son.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Viktor Rydbergs gravkapell