”För att höras angående en föreslagen väganläggning mellan Göteborg och Assmundtorp voro ombud för Lundby och Tufve socknar i går kallade inför häradsrätten. För väganläggningen i fråga hade kapten Hammarström på uppdrag: uppgjort förslag, enligt hvilket vägsträckan skulle få en längd af 7,700 meter med en bredd af 6 meter och komma att kosta inalles 49,400 kr. eller i genomsnitt kr. 6: 42 pr meter.

Ombuden voro i går icke beredda att fullständigt yttra sig, men invände, att kostnaderna voro alldeles för lågt beräknade, då väganläggningarne inom Lundby socken på senare tiden dragit en kostnad af 16 å 18 kr. pr meter. Vidare framhölls, att vägbredden åtminstone till gränsen mellan Lundby och Tufve borde vara 8 meter. Vägen mellan Norum och Assmundtorp borde ej, såsom förslaget upptager, omläggas, utan backarna i den gamla vägen sänkas. hvarigenom man undveke att behöfva inlösa afsevärda arealer af Tufve sockens bördiga och dyra jord, något som kapten Hammarström antagit kunnat göras för 1,250 kr. pr tunnland, hvilket dock vore allt för lågt beräknadt.

Ärendets vidare behandling uppsköts till den 29 oktober.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ny gata vid Lorensbergsområdet 13 Okt 1913.