”Från och med i morgon inflyttar firmas Axel Gillblad & Co. åter å samma tomt vid Kungsgatan, där den förut residerat. Efter att det hus, som inrymde de gamla lokalerna, förra hösten blifvit ett rof för lågorna, har nu i dess ställe uppväxt ett verkligt palats, uppfördt efter de modernaste principer för en nutida affärslokal och i en storlek i proportion till Gillbladska affärens stora omfattning.

Fasaden åt gatan är uteslutande af glas och järn, och de få skiljeväggar, som finnas i de särskilda våningarna, bestå af sten. Kolonnerna, som uppbära mellanskären, äro af järnbjelkar, delvis omgifna af murning. Samtliga mellanskär äro utförda af s. k. woutenplattor, hvilka i sig förena fördelarne att upptaga liten plats samt att vara bärkraftiga och eldfasta. Dessa woutenplattor hafva äfven apterats på takstolarne och bilda, täckta med asfaltbeläggning, ett lika starkt som mot vattenskada tryggande tak.

Byggnaden, som innesluter en liten gård, innehåller fem våningar. Nedre våningen är inredd till butikslägenheter, under det att de öfriga äro afsedda till lager och fabrikslägenheter. De olika våningarnas golfytor upptaga omkring 6- á 700 qv.-meters areal hvardera. Det stora utrymmet har tillåtit uthyrandet af en del af lokalerna. Tredje våningen har sålunda upplåtits till Ingem. Hedströms kravattfabrik, och ett par butikslägenheter å undra botten ha uthyrts åt Lundby skönfärgeri samt J. F. Nordlöfs skomakeriaffär.

För öfrigt upptages hela den vidlyftiga byggnaden af Axel Gillblad & C:nis manufakturaffär, så att första våningen utgör en afdelning för gardiner och tyger, andra helt och hållet upptages af konfektionsartiklar samt den fjerde våningen af engroslager.

I femte våningen slutligen är kappfabriken inrymd. Bland andra anmärkningsvärda saker finnes här en elektrisk motor att tjena som drifkraft för symaskinerna.

Trafiken mellan de olika våningarna förmedlas utom af trappor af tvenne hissar, en för persontrafik och en för varutransport.

Det ståtliga etablissementet är uppfördt af byggmästarefirman J. Dähn som därigenom kännetecknat sig som framstående specialist i uppförande af affärslokaler. Byggnaden uppvärmes medels varmvattens lågtrycksledning, levererad af firman Körting i Hannover genom ingeniör Carl Hansson härstädes. De elektriska apparaterna och ledningarna hafva uppsatts af firman Luth & Rosén,  Stockholm, samt Edv. Andreen & Co., Göteborg. Snickeri- och smidesarbetet är utfördt vid byggmästare H. Dähns snickerifabrik och smidesverkstad.

Ett annat affärspalats som väl icke från grunden är nytt, men som efter genomgången renovering och tillbyggnad dock tar sig ut som sådant, är den vid Kungsportsplatsen belägna Centralen.

Efter Ö. Hamnkanalens igenfyllande och sedan man börjat tänka på en ny teaterbro, var det ju nödvändigt att Kungsportsplatsen på ett eller annat sätt uppsnyggades. Man har nu gjort en god början med Centralen, och det återstår blott att egna de omkringliggande byggnaderna en smula omsyn för att man från söder skall få ett något så när tilltalande perspektiv af deu öppna platsen.

Centralen är uppförd i tre våningar och gör med sin kompakta massa, hvitmenade | fasad, balustradkrönta tak och i öfrigt rikedom på ornamenteringar ett imponerande intryck-

Byggnaden, som skall stå fullt färdig vid oktober månads ingång, har uppförts äfven den af byggmästarefirman J. Dähn efter arkitekt F. L. Enders ritning. De elektriska belysningsledningarna ha uppsatts af hrr Boye & Thoresen; målningsarbetet har utförts af firman C. W. Winberg & Co. samt vatten- och afloppsledningar af hrr A.J.G. Bissmarck & Co.

Komplexet eges af aktiebolaget Centralen och af dess lokaler kommer en del att tagas i besittning af Göteborgs utskänkningsbolag, Mühlenbockska fruktaffären, Boye & Thore sen, Jönköpingsmagasinet m. fl.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Billblads hus, hörnet av Kungs- och Korsgatorna 1900.