”En ohygglig tilldragelse timade i lördags e. m. i Konge’f. Strax ofvanför färjan mellan Bohusholmen och Hisingen kantrade och sjönk en segelbåt, i hvilken befunno sig sju karlar. Fem af dessa försvunno nästan genast under vattenytan och omkommo. De båda andra blefvo räddade. Den ene af dessa lyckades sjelf simma i land, den andre höll sig uppe på den flytande pliktluckan till dess han af en färjkarl upptogs. Strömmen är pä detta ställe af elfven mycket stark, hvarför båten omedelbart sjönk.
Att döma af ögonvittnens berättelser, har olyckan förorsakats genom vårdslöshet och okunnighet i segelkonsten. Man hade vid 5-tiden på e. m. sett karlarne göra mycket märkvärdiga manövrer med båten. Så råkade något komma i olag i seglet, och en af karlarne klättrade flera gånger upp i masten för att reparera felet. Under det han var sysselsatt härmed kom ett kast, som hade till följd att båten, tyngd af mannen i masten, kantrade, fylldes och sjönk. Det hela synes ha tilldragit sig på några minuter.
De ombordvarande voro uteslutande göteborgare.

Enligt hvad en af de räddade, Otto Kjellman, boende nr 8 3:e Långgatan, berättat, hade sällskapet vid 11-tiden på f. m. afseglat från Göteborg i afsikt att segla rundt Hisingen och göra en visit i Kungelf, där ett par af dem hade släktingar. Båten, som var gammal och tungt lastad, tillhörde Alfred Nilson, boende Vegagatan 30, som ock satt vid rodret. Fram på middagen anlände de till farvattnet ofvan fästningen, där de lågo och kryssade utan att kunna komma in i inloppet till Kongelf. Vidare segelkunniga voro de ej; Alfred Nilsson hade dock seglat rätt mycket i sommar med sin båt.
Vid 5-tiden kommo de ändtligen ner till ”Säftufvan”. Här hängde focken upp sig i storseglet och under ordnandet af dessa kantrade en vindkast båten.. Enligt Kjellmans uppgift hade ingen klättrat upp i masten, liksom ej heller någon större qvantitet rusdrycker förtärts.
Alla sju kaflade sig genast upp på båtens ena sida, som af tyngden drogs ned i djupet. De fyra följde med på samma gång.
De omkomne, som alla voro ogifta, voro följande:
Axel Andersson, 25 år, boende å Bangatan vid Djurgårdskyrkogården och anstäld å Eriksbergs mek. verkstad; dennes bror, Birger Andersson, springpojke hos klädesfirman Theodor Pettersson, vid Stora salutorget; Knut Arvid Andersson, f. 1882, boende Bangatan 23 och anstäld vid rikstelefonens verkstad; Alfred Nilsson född samma år, boende Vegagatan 30, anstäld vid samma verkstad; och Olle (?) Pettersson, boende å Klostergatan, åkaredräng bos åkaren Aug. Pettersson å Djurgården.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: S.S.AE segling ”Sophie Elisabeth” 10 Aug. 1912.