”Ett affärskomplex i stor stil — en tillökning till de många affärspalats, som redan förut pryda vår stad — begränsar nu vårt salutorg åt norr.

Det är uppfördt af Fastighetsaktiebolaget J. F. Petterssons arfvingar midt för. Saluhallen å Kungstorget med facad såväl åt torget, som åt den bakom liggande Vallgatan. Det upptager fullständigt tomterna 4, 5, 6, 7 och 8 i stadens första rote ett område på cirka 17,000 qvadratfot.;

Den 1 okt. 1898 påbörjades omdaningsarbetet, hvilket sålunda tagit omkring två år i anspråk. Det har utförts af byggmästare Nathan Pehrsson, efter ritningar af arkitekt Eugen Thorburn, som här fått tillfälle att både i fråga om byggnadens yttre utseende och dess inre anordningar låta sin konst ha fritt spelrum så vidt omständigheterna eljes medgåfvo.

Både åt torget och åt Vallgatan äro facaderna omkring 60 meter i längd. Den åt torget företer en synnerligen tilltalande anblick. Bottenvåningen är af vacker och jemn granit från en af delegarnes i bolaget, professor Otto Pettersson, egendom i Holma vid Gullmarsfjorden. Andra våningen är af täljsten och tredje af sandsten;. En balkong efter idé från Venedig pryder byggnaden och rundt omkring går en rikt dekorerad list med kastanjemotiv och fantastiskt anordnade djurafbildningar.

Komplexet upptages så godt som uteslutande af affärslokaler, och man kan bilda sig en föreställning om dessas mängd, då man hörer att hyressumraan pr år är beräknad till omkring 80,000 kr.

Redan nu är en stor del af affärslokal lerna uthyrda. Bland inflyttade märkas Utskänkningsbolaget och Pantlåneinrättningen, hvilken senare för öfrigt aldrig varit utflyttad utan under hela ombyggnaden varit i verksamhet.

Åt Vallgatan finnes i tredje våningen en större sal, afsedd för större möten eller dylikt och rymmande väl 6- à 700 personer; bredvid densamma har firman Elfwin & Co. sina verkstäder. I andra våningen finnes en stor lokal för kaférörelse.

Åt torget är bottenvåningen upptagen af bl. a. en försäljningslokal för vin- och spirituösa och en större ölhall. Andra våningen upptager vidare en elegant utstyrd rak- och frisérsalong och tre rymliga affärslokaler med två stora fönster hvardera.

Rak- och frisérsalongen, som är tillhörig hr H. W. Kallhauge och kan öppnas redan om onsdag, förtjenade egentligen sitt eget kapitel. Hr K., som i åratal vistats utrikes, har samlat stor erfarenhet i sitt fack och har på allt sätt sökt draga nytta häraf vid inredningen af sitt etablissement.

Så finnes där en fristående lavoir med tvenne ledningar för afsköljning och en för champonering. På ett sinnrikt sätt är det så stäldt, att man efter behag erhåller kallt eller varmt vatten. Därtill finnes en särskild apparat för afsköljning och rengörning af tvålfat m. m. Kort och godt, det är en frisérsalong, som fyller de fordringar man numera ställer på en sådan. Vi hänvisa för öfrigt till annonsen å sista sidan i denna tidning.

Den s. k. Torghallen i byggnadens inre består af 26 bazarbutiker, mycket praktiskt anordnade och inredda, med beqväma kommunikationer till källrarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 september 1900)

Ur: Göteborgs Aftonblad 15 september 1900

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild med Kungstorgets västra sida, mot söder, 1910- eller 1920-talet.