”Plåtslagarelärlingen Erik Rudolf Håkansson, boende i huset ur 3 Spannmålsgatan. hade inkallats att ansvara för förargelseväckande uppförande genom att han svängt omkring sig med armarne, hoppat och fört oljud. H., som var rusig, måste med våld aföras till polisvaktkontoret, där han insattes i förvaringsrummet. Håkansson bötade 15 kr.

Enahanda belopp ådömdes brodern, plåtslagerilärlingen Knut Arthur H , för det denne, sedan den förre insatts i arresten, utanför svurit och väsnats för det brodern anhållits.

En oförbätterlig slyngel är verkstadsarbetaren Erik Valdemar Svensson från Burås i Örgryte, hvilken upprepade gånger varit instäld i polisen. Nu senast hade han å Lilla Nygatan gjort försök att fritaga en anhållen person och vid sitt eget anhållande gjort våldsamt motstånd.

Det hela kom på 70 kr. — 9 dygn.

En slaktare vid Skeppsbron hade åtalats för att han den 15 dennes haft två stycken blodigt slaktkött hängande å dörren till sin butik, så att de vållade trafikhinder å trottoiren. Han dömdes i går för förseelse mot matvaruförordningen att böta 2 kr. och för trafikhinder 2 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: astell, sign. n.t.v. ”Nils Rosberg” samt ”Burgårdsbergen” (anm. Förmodligen avses med det sistnämnda Buråsbergen emedan en situation vid det förstnämnda, som den bilden visar, knappast kan vara tänkbar. I händelse den här angivna möjligheten är riktig torde man gissningsvis våga anta, att man ser ett parti av antingen Trycksliden eller Buråsliden varvid kanske det förstnämnda alternativet är troligast.)