”Då snickaren Oscar Levin, boende n:r 16 Mellangatan, i går på e. m. var sysselsatt med att lägga asfaltspapp & taket till det nya skolhuset å Qviberg råkade han falla ned från en å taket vid ryggåsen slarfvigt fästad stege, som lossnade och girade utför taket. I fallet mot marken afbröt Levin högra armen och skadade sig svårt å högra lårbenet, hvarjemte han erhöll en del mindre skador å flere andra ställen å kroppen.

Levin blef genast afförd till Sahlgrenska sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kvibergs kasärn d. 16 Maj 1913.