”Arbetet med Kungsportsbron, den mångbesjungna, skrider obestridligt framåt. hvalfslagningen är nu fullbordad, så att man nu kan se brons sjelfva stomme. För tillfället är man sysselsatt med läggningen af trappplanerna, hvilka på grund af fördröjd stenleverans ej förr kunnat utföras.

I nästa vecka tages i tu med betonfyllningen öfver hvalfven äfvensom med uppsättningen af den mellan brons båda hälfter tillämnade tunneln, som skall inrymma gas- och vattenledningsrör m.m. Denna tunnel blifver tillgänglig utan att man behöfver bryta upp bron.

Sedan man undanstökat detta och lagt sista handen vid arbetet med hvalffacaderna, kommer allt arbete på sjelfva bron med undantag af räckverket att vara fullbordadt. Detta senare, som blifver ytterst smakfullt och kommer att gifva bron ett storartadt utseende, torde icke på ännu några månader blifva färdigt för leverans.

Hvad som tagit den mesta tiden i anspråk är emellertid kajbyggnaden, hvilken dock nu är i det närmaste färdig. Stenleveransen härtill har ombesörjts af staden sjelf, under det att det öfriga stenarbetet utförts af stenhuggerifirman Liepe & Son.

Man har bedt oss omnämna att allt arbete — antalet sysselsatta arbetare är omkring 60 — utföres på ackord, om nu detta kan i något afseende reagera mot en del insändare och notiser, hvilka — det bör rättvisligen sägas — nog stundom varit litet elaka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901).