”Enligt rapport i dag på e. m. till poliskammaren anträffades i går afton kl. 7,20 liket af verkmästare Johan August Jonsson flytande i Lilla Gommens hamn.

En pojke hade strax förut varseblifvit ryggen af en menniskokropp ofvanför vattenytan och anmält saken för poliskonstapel Moberg, hvilken genast föranstaltade om kroppens upptagande. Man sökte medels konstgjord andhemtning att återkalla lifvet men förgäfves. Doktor Wingård, som inom kort kom till platsen, fortsatte återupplifningsförsöken men utan resultat. Att den döde ej legat länge i vattnet framgick däraf, att kroppen ännu var varm samt att hans fickur ej hade stannat.

Jonsson hade senaste åren lidit af svårt hjertfel, för hvilken sjukdom han behandlats af doktor Wingård. Senast i våras hade han fått ett anfall, hvarvid han sanslös fallit omkull. Läkaren anser det vara sannolikt, att han träffats af ett dylikt anfall och fallit ned i vattnet samt genast aflidit.

Gift sedan 1884 efterlemnar Jonsson, som är 39 ar gammal, hustru och sex barn. Han var anstäld hos smedfirman Guldbrandsen & C:o samt boende nr 14 vid Kronhusgatan.

Liket, å hvilket inga tecken till yttre våld förefinnas, kommer att obduceras, enär Jonsson var lifförsäkrad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommens hamn ca år 1900.