”Den största tåghastighet, som hittills medgifvits någon smalspårig bana i vart land, är den, som vid afsyningen nu medgifvits Vestergötland— Göteborgs järnväg.

Järnvägen får trafikeras med en tåghastighet af högst 45 kilometer i timmen å linien Skara—Gunnilse och högst 35 kilometer i timmen å linien Gunnilse —Göteborg, undantagandes å viadukten öfver Bergslagernas järnvägar och bansträckan mellan rangerings- och godestationerna i Göteborg, å hvilka bandelar hastigheten ej får öfverstiga 20 kilometer i timmen. Vid framförandet af tag med 45 kilometers hastighet skall hela tågsättet vara sammansatt af endast så­dan materiel, som är inrättad med vacuumbroms och ledningsrör för vacuum- bromsning.

Andra tåg få ej framföras med större hastighet än 40 kilometer i timmen.

Hastigheten å bandelen Håkantorp— Tumleberg får ej öfverstiga 35 kilometer i timmen, så länge den trafikeras med Lidköping—Skara—Stentorpsbanans rullande materiel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Det äldre stationshuset vid Lilla Bommen i Göteborg i början av 1900-talet.