”Sällskapet Småfåglarnes Vänner (Göteborgs Djurskyddsförening) håller sin årsfest i Latinläroverkets högtidssal den 8 instundande december. Omkring 600 folkskolebarn inbjudas till festen, vid hvilken bl. a. förekommer körsång under magister Gisslows ledning och sång af barn under styckjunkaro E. Lemmings anförande. Barnen erhålla frukt, hvartill medel erhållits genom frivilliga gåfvor. Högtidstalet hålles af journalisten Ramberg.

Förslag till nya stadgar för sällskapet har nu affattats. Enligt detta äro som sjelfskrifna icke betalande medlemmar att anse: samtliga lärare, lärarinnor och lärjungar vid Göteborgs folkskolor.

Föreningen har ordinarie sammanträde hvarje år i april.

I arbetssättet ingår bl. a. att genom den lokala pressen tid efter annan rikta allmänhetens uppmärksamhet på djurskyddsfrågor; att i fågelskyddssyfte verka för skogsodling och trädplanterig; att till dela passande belöningar åt personer som ådagalagt god behandling af husdjuren etc.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ‘Göteborgs Naturhistoriska museum oktober 1978: :: Stenblock i stensockeln med inskription – Åt Professor A.W. Malm, död 1882 ”Småfoglernas” finns på södra sidan av Göteborgs Naturhistoriska Museum, nere i sydöstra hörnet av stensockeln. :: :: Hela inskriptionen lyder – Åt Professor A.W. Malm, död 1882 ”Småfoglernas vänner” :: A.W. Malm (levde 1821-1882)startade första djurskyddsföreningen 1869 och kallade den ”småfåglarnas vänner”