Actie-tekning för en Omnibusinrättning

I Sverige hade det gjorts försök med hästdragna omnibussar 1827 och 1831 men dessa var kortvariga. Det var omnibusslinjen på Drottninggatan i Stockholm 1835 som kan sägas vara landets första omnibusslinje. Det dröjde ytterligare några år innan försök inleddes i Göteborg, ungefär samtida med exempelvis Berlin.[1]

”Under loppet af sistl. År börjades en Actie-tekning för en Omnibusinrättning härstädes. Afsigten uppnåddes till hälften och resultatet deraf har vid Bolagsstämma den 12 januari blifvit meddeladt. Beslutet då innefattar, att Actie-tekningen bör fortsättas, för anskaffa ännu en vagn till instundande Sommar. Jemte tillkännagifvande att inrättningen för detta ändamål behöfver minst 46 actier – hvardera à 50 R:dr B:co, likasom förut – anser man nödigt upplysa, att om Actie-tekningen omfattas med sådan välvilja, att det blir möjligt att det blir möjligt äfven upprätta ett Hyrkuskverk, komma dessa båda inrättningar att ställas under en och samma styrelse, emedan, genom deras förening, besparingar kunna beredas, hvilka redan innefatta en vinst för hvardera inrättningen särskilt. Hvarje nytt företag kan af olika skäl möta svårigheter, men att derföre afstå från fullbordandet af en nyttig sak, vore ett erkännande, att icke hafva övertänkt sitt ämne eller ett misstroende till den Allmänhet, hvars medverkan man begärt och hvars gagn man åsyftat. Idéen för en sådan inrättnings tillvaro – såsom allmän nyttig – står fast, och en annan årstid torde nöjaktigt visa det. Om en olika construction på Vagnarna ingår i någras önskan, blir den att förvänta. Upplysningar i öfrigt äro att vinna af Herr Grosshandlaren C.F. Kjellberg på dess Contoir, hvarest, efter framlagd plan, fortsättning af Actie-tekning äger rum – liksom utir A. Bonniers Bokhandel vid Stora Hamngatan.

Göteborg i Februari 1837

O. Hammardahl”

Bilden i sidhuvudet: Av Okänd, Stockholm Transport Museum – Horse bus in Stockholm 1902, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18992497

Noter

[1] Hästomnibuss (https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stomnibus)