”Göteborgs stads isbrytare n:o: 2 inmönstrar i dag besättning för att under befäl af hamnmästaren, kapten Borgstedt, i morgon börja sin kampanj mot isen i Göteborgs skärgård.

De få köldgrader som under senare dagarne varit rådande ha dock framkallat en ganska betydande isbildning, hvilken visserligen ej är hindersam för ångfartyg, men väl för seglare och fiskarefartyg.

Isförhållandena. På Elfsborgsfjorden har senaste dagarne hoppackad drifts samlat sig och uppfyllt hela Arendalsbukten. Genom gårdagens sydvestliga vind ha emellertid breda rännor öppnats i de sydliga delarne af fjordarne häromkring. På Riföfjorden ligger fast, hård is från Dynan ända uppåt Gefveskär till. Hakefjorden är gångbar på båda sidor om den uppbrutna ångbåtsrännan. Isen ligger jemn ända till Källöfjorden, där det finnes ett stort öppet vatten, men rundt omkring småfjor- darne är fast is så stark, att fiskare i går kunde gå ut på den och fiska. Längre norrut åt Sälöfjorden och Marstrand till är mindre is, enär sjön här ligger på utifrån.

I Instöränna var något is och längre norrut på Uddevallaleden är en myckenhet is, så att bogserångaren ”Tyr” på sin resa från Uddevalla söderut i går hade ett rätt svårt arbete.

Utanför Halmstads hamn låg i går is, så långt ögat kunde nå, och seglare kunna ej komma in eller gå ut. I sjelfva hamnen var dock isen ej hinderlig för bogserångarne.

— Största hindret i trafiken i Bohuslänska skärgården har dock vållats af den täta dimman. Ångaren “Albrektsund“, som i går skulle gå norrut till Marstrand och Lysekil, måste lägga sig qvar i Kalfsund, och “S:t Erik“, som från Nösund skulle gå till Marstrand och Göteborg, måste förtöja i Djupvik. Uddevallabåten “Kung Rane“ måste på sydgående taga fast vid Stenungssund.

Ångbåtstrafiken i elfven mellan Lilla Edet och Göteborg har under denna vecka uppehållits af endast en ångare, Elfängen“, som gått till Göteborg den ena dagen och tillbaka den andra. Då turerna till följd af ishinder och tjocka varit ganska oregelbundna, har det egentligen varit endast godstrafik som förmedlats, men detta i ovanligt stor mängd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn: Masthuggskajen. Ca 1920? Vid kaj ligger Isbrytare II.