”I Vallgrafven roade sig några pojkar med att hoppa omkring å isstycken, hvarvid 15 årige Oskar Lindrot, boende nr 49 i Majornas första rote, råkade att falla ned mellan ett par större isflak. I sista stund b!ef gossen uppdragen med lifräddningsredskapen samt affördes till polisstationen. där han fick värma upp sig efter kallbadet, tills hans kläder hunno torka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vallgraven vintertid.