”Styrelsen för Göteborgs spårvägar har nu hos stadsfullmäktige, med bifogande af den plan till de elektriska spårvägarnas anläggande, hvilken utarbetats af direktör Ekström och hvilken plan af styrelsen i hufvudsak gillats, anhållit om ett anslag af 2,990,000 kr. för realiserande af nämnda plan. Kostnadsberäkningen öfver själfva anläggningarna slutar visserligen på 3,060,000 kr., men därifrån fråndrages försäljningsvärdet af hästar m. m., 70,000 kr., då man får den nämnda summan,

2,990,000kr.

Ur direktör Ekströms anläggningsplan må meddelas följande:

Kraftstationen förlag ges till hörnet af Surbrunnsgatan och den utdragna Stora Badhusgatan mod utvidgningsmöjlighet inom tomtområdet, på hvilket äfven byggas hufvudkontor och maskinistbostäder. Hufvudvagnstallarne och värkstaden uppföras vid Stampgatan i kvarteret mellan Alingsås- och Alströmersgatorna. Dessutom inrättas en vagnstation i hörnet mellan Slottsskogsgatan och Allmänna vägen. Skjul för släpvagnar bygges vid Järnvägsgatan (nära Järntorget).

Vagnparken föreslås till 46 motorvagnar och 98 släpvagnar, af hvilka senare 20 skulle utgöras af ombyggda hästspårvagnar (17 öppna och 3 slutna vagnar).

Byggnadsprogrammet skulle bli följande: först uppföres kraftstationen och vagnstallarne med värkstaden, hvilka, under förutsättning af att arbetena kunna påbörjas senast i april månad i år, böra vara färdiga våren 1902. Vid samma tid skola de elektriska ofvanjordsledningarna och kablarna vara färdigmonterade och en del af vagnarne iordninggjorda.

I början af april 1902 tager man uti med arbetet på nybyggnaden och ombyggnaden af spårvägslinien, som beräknas vara färdig till trafik i slutet af året.

Turlistan upptager fyra linier: Slottsskogsgatan—Redbergslid, Slottsskogsgatan—Getebärgsängen, Getebärgsängen—Redbergslid (med möjlighet till öfvergång vid Brunnsparken) samt dubbla ringlinien.

Vagnarne skola afgå från liniernas ändpunkter med 5 minuters mellantid. På ringlinien blir tillsvidare 10-minutersdrift, med undantag af vid behof, då äfven där 5-minutersdrift kan införas.

I slutet af sin skrifvelse hemställer styrelsen för Göteborgs stads spårvägar, att stadsfullmäktige behagade bestämma, att spårvägsanläggningen utföres i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den af direktör Ekström uppgjorda och af styrelsen godkända planen, samt bemyndiga styrelsen att i den mån, de elektriska spårvägarna blifva färdiga, upplåta desamma för trafik. Hvad beträffar den ifrågasatta godstrafiken på de elektriska spårvägslinierna, anhåller styrelsen, att denna fråga, på grund af svårigheten att nu på förhand ens tillnärmelsevis bestämma denna trafiks möjliga omfattning, tills vidare måtte få anstå, och att stadsfullmäktige måtte först längre fram anmoda styrelsen om en utredning i denna sak.

Ritningarna till de föreslagna byggnaderna ha uppgjorts af lektor Hans Hedlund.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Folkliv och spårvagnstrafik år 1906 vid Karl Johansgatan 108 och 110. Huset t.h. har adress Klippgatan 2.